Privacy verklaring bed and breakfast Westerhaven


Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Bed and Breakfast Westerhaven

Bij Bed and Breakfast Westerhaven kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is bij wettelijk verplicht vanuit de WGBO.

De plichten van Bed and Breakfast Westerhaven

Bed and Breakfast Westerhaven is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de registratie plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoe ik als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor registratie
  • voor administratieve afhandeling van een reservering
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang conform AVG wetgeving.
 • Uw persoonsgegevens worden conform ISO-NEN 7510 eisen opgeslagen en beveiligd.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht om te weten door wie uw persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van datalekken indien deze bij Bed and Breakfast Westerhavenopgetreden zijn (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op inzage en afschrift van uw persoonsgegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij Bed and Breakfast Westerhaven. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Bed and Breakfast Westerhaven heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Verklaring geen gegevens buiten EU

Er worden geen gegevens van buiten EU bij Bed and Breakfast Westerhaven vastgelegd.

Klachten over het gebruik uw persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de Bed and Breakfast Westerhaven zelf. Meer informatie kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens